FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Az Általános Szerződési Feltételeket legutóbb 2023. május 25-én frissítették.

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek a jelen weboldalra, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk való kapcsolatához, illetve a tőlünk kapott termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Ha a kiegészítő szerződések bármely rendelkezése ellentétes a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, akkor a kiegészítő szerződések rendelkezései irányadók és érvényesek.

2. Kötelező

A weboldalon való regisztrációval, a weboldalhoz való hozzáféréssel vagy annak egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy az alábbiakban meghatározott feltételek és kikötések kötelező érvényűek. A weboldal puszta használata feltételezi ezen Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását. Egyes különleges esetekben arra is kérhetjük, hogy kifejezetten beleegyezzen.

3. Elektronikus kommunikáció

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus úton kommunikálhatunk Önnel a weboldalunkon vagy e-mail küldésével, és Ön elfogadja, hogy minden megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden jogi követelménynek, beleértve, de nem kizárólagosan azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy a licencadóink birtokoljuk és ellenőrzünk minden szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot a weboldalon, valamint a weboldalon megjelenített vagy azon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb erőforrásokon.

4.1 Minden jog fenntartva

Hacsak a konkrét tartalom másként nem rendelkezik, Ön nem kap engedélyt vagy bármilyen más jogot a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy egyéb szellemi tulajdonjogok alapján. Ez azt jelenti, hogy Ön nem használhatja, másolhatja, reprodukálhatja, előadhatja, megjelenítheti, terjesztheti, elektronikus adathordozóba ágyazhatja, módosíthatja, visszafejtheti, dekompilálhatja, átruházhatja, letöltheti, továbbíthatja, pénzzé teheti, eladhatja, forgalmazhatja vagy kereskedelmi forgalomba hozhatja a weboldalon található forrásokat semmilyen formában, a mi előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, kivéve és csak annyiban, amennyiben a kötelező jogszabályok rendelkezései (például az idézési jog) másként rendelkeznek.

5. Hírlevél

A fentiek ellenére Ön továbbíthatja hírlevelünket elektronikus formában másoknak, akiket érdekelhet a weboldalunk látogatása.

6. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperlinkeket vagy más hivatkozásokat más felek weboldalaira. Nem ellenőrizzük és nem vizsgáljuk felül más felek weboldalainak tartalmát, amelyekre a jelen weboldalról linkek vezetnek. A más weboldalak által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó általános szerződési feltételei vonatkoznak. Az ezeken a weboldalakon kifejtett véleményeket vagy megjelenő anyagokat nem feltétlenül osztjuk vagy támogatjuk.

Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak és a kapcsolódó harmadik féltől származó szolgáltatások használatával kapcsolatos összes kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon, bármilyen okból, ami abból ered, hogy Ön személyes adatait harmadik félnek adja át.

7. Felelős használat

A weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint az alkalmazandó törvények, rendeletek és az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által megengedett célokra használja. Ön nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat olyan anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek rosszindulatú számítógépes szoftverekből állnak (vagy azokhoz kapcsolódnak); nem használhatja a weboldalunkon gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketingtevékenységre, és nem végezhet semmilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban.

Szigorúan tilos bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amely kárt okoz vagy okozhat a weboldalon, vagy amely zavarja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy hozzáférhetőségét.

8. Regisztráció

Regisztrálhat egy fiókot a weboldalunkon. E folyamat során előfordulhat, hogy jelszót kell választania. Ön felelős a jelszavak és fiókinformációk bizalmas kezeléséért, és vállalja, hogy nem osztja meg jelszavait, fiókinformációit, illetve a weboldalunkhoz vagy szolgáltatásainkhoz való biztonságos hozzáférést más személyekkel. Nem engedheti meg, hogy más személy az Ön fiókját használja a weboldalhoz való hozzáférésre, mivel Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön jelszavainak vagy fiókjainak használata révén történik. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomására jut, hogy jelszavát felfedték.

A fiók megszüntetése után nem próbálhat meg új fiókot regisztrálni az engedélyünk nélkül.

9. Visszatérítési és visszatérítési politika

9.1 Elállási jog

Ön jogosult 30 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amikor Ön, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél az áru fizikai birtokába kerül.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Elérhetőségeinket az alábbiakban találja. Használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, de ez nem kötelező.

Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, akkor haladéktalanul közöljük Önnel tartós adathordozón (például e-mailben) a visszavonás kézhezvételéről szóló visszaigazolást.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

9.2 A megvonás hatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesülünk az Ön elállási döntéséről, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A visszatérítést ugyanazon fizetési eszközzel fogjuk végrehajtani, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másképp állapodott meg; a visszatérítés semmilyen költséget nem fog okozni Önnek.

Az árut mi vesszük át.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Ön csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelésen kívüli kezelésből ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási jog alól vannak törvényi kivételek, ezért egyes termékek nem küldhetők vissza vagy cserélhetők ki. Tájékoztatni fogjuk Önt, ha ez az Ön egyedi esetére vonatkozik.

10. Ötlet benyújtása

Ne küldjön be olyan ötleteket, találmányokat, szerzői műveket vagy más, saját szellemi tulajdonának tekinthető információkat, amelyeket be szeretne mutatni nekünk, kivéve, ha előzetesen aláírtunk egy, a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy egy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásbeli megállapodás hiányában közli velünk, akkor Ön egy világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalma felhasználására, sokszorosítására, tárolására, adaptálására, közzétételére, lefordítására és terjesztésére bármely meglévő vagy jövőbeli médiában.

11. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a weboldalhoz vagy az azon található bármely szolgáltatáshoz való hozzáférést, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a weboldalhoz való hozzáférésének vagy a weboldalon megosztott tartalmaknak a módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy az Ön által biztosított vagy az Ön által használt tartalom véglegesen elveszik. Ön nem kerülheti meg vagy kerülheti meg, illetve nem kísérelheti meg megkerülni vagy megkerülni a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozó intézkedéseket.

12. Szavatosság és felelősség

A jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciát, amelynek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom a "jelen állapot" és a "rendelkezésre álló állapot" alapján kerül rendelkezésre bocsátásra, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten kizárunk mindenfajta, akár kifejezett, akár hallgatólagos garanciát a tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy:

  • ez a weboldal, illetve termékeink vagy szolgáltatásaink megfelelnek az Ön igényeinek;
  • ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen lesz elérhető;
  • az Ön által a weboldalon keresztül megvásárolt vagy beszerzett bármely termék vagy szolgáltatás minősége megfelel az Ön elvárásainak.

A weboldalon semmi sem minősül, illetve nem minősül jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsadásnak. Ha tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez.

A jelen szakasz alábbi rendelkezései az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók, és nem korlátozzák vagy zárják ki felelősségünket olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek esetében a felelősségünk korlátozása vagy kizárása törvénytelen vagy jogellenes lenne számunkra. Semmilyen esetben nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (beleértve a nyereség vagy bevétel elmaradásából, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve a tulajdon vagy adatok elvesztéséből vagy károsodásából eredő károkat), amely Önnél vagy bármely harmadik félnél a weboldalunkhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából ered.

Hacsak valamely kiegészítő szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a maximális felelősségünk az Önnel szemben a weboldalból vagy a weboldalon keresztül forgalmazott vagy értékesített termékekből és szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos károkért, függetlenül a felelősséget megállapító jogi formától (akár szerződés, méltányosság, gondatlanság, szándékos magatartás, kártérítés vagy más okból), 300-ra korlátozódik. Ez a korlátozás összességében vonatkozik az Ön mindenfajta és természetű követelésére, keresetére és keresetindítási okára.

13. Adatvédelem

A weboldalunkhoz és/vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez a regisztrációs folyamat részeként bizonyos adatokat kell megadnia magáról. Ön vállalja, hogy az Ön által megadott adatok mindig pontosak, helyesek és naprakészek.

Komolyan vesszük az Ön személyes adatait, és elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. Az Ön e-mail címét nem használjuk fel kéretlen levelezésre. Az általunk Önnek küldött e-maileket kizárólag a megállapodás szerinti termékek vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban küldjük.

Kifejlesztettünk egy szabályzatot, amely az Ön adatvédelmi aggályait hivatott kezelni. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozat és a mi Cookie szabályzat.

14. Hozzáférhetőség

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az általunk kínált tartalmakat hozzáférhetővé tegyük a fogyatékkal élők számára. Ha Ön fogyatékossággal él, és fogyatékossága miatt nem tud hozzáférni weboldalunk bármely részéhez, kérjük, hogy jelezze nekünk, és részletesen írja le a felmerült problémát. Ha a probléma könnyen azonosítható és az iparági szabványos informatikai eszközökkel és technikákkal összhangban megoldható, akkor azonnal megoldjuk azt.

15. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a tartalom vagy a weboldalon értékesített termékek vagy szolgáltatások megvásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt az olaszországi exporttörvények és -rendelkezések megsértésével.

16. Megbízás

Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja át és nem adhatja alvállalkozói szerződéssel tovább a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit, sem részben, sem egészben, harmadik félre a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Bármely, a jelen szakasz megsértésével történő állítólagos engedményezés semmis és érvénytelen.

17. A jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, amennyiben Ön bármilyen módon megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a jogsértés kezelése érdekében az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket tehetünk, beleértve a weboldalhoz való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, az internetszolgáltatójával való kapcsolatfelvételt, hogy kérje a weboldalhoz való hozzáférésének blokkolását, és/vagy jogi lépéseket kezdeményezhetünk Ön ellen.

18. Vis maior

A pénzfizetési kötelezettségeket kivéve, a felek bármelyikének késedelme, elmulasztása vagy mulasztása a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében vagy betartásában nem minősül a jelen feltételek megszegésének, ha és ameddig a késedelem, elmulasztás vagy mulasztás az adott fél ésszerű befolyásán kívül eső okból következik be.

19. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanít, megvéd és ártalmatlanít minket minden olyan követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint az alkalmazandó törvények, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a magánélethez fűződő jogokat is, megsértésével kapcsolatos. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő károkat, veszteségeket, költségeket és kiadásokat.

20. Lemondás

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és bármely Megállapodásban foglalt bármely rendelkezés érvényesítésének elmulasztása, vagy a felmondási lehetőség gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy bármely Megállapodás vagy annak bármely részének érvényességét, illetve az egyes rendelkezések későbbi érvényesítésének jogát.

21. Nyelv

A jelen Általános Szerződési Feltételeket kizárólag angol nyelven kell értelmezni és értelmezni. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven történik.

22. Teljes megállapodás

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a adatvédelmi nyilatkozat és cookie-szabályzata teljes megállapodást képezi Ön és a MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC között a weboldal használatával kapcsolatban.

23. A jelen Általános Szerződési Feltételek frissítése

A jelen Általános Szerződési Feltételeket időről időre frissíthetjük. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi módosítás dátuma. Bármilyen változásról vagy frissítésről írásban értesítjük Önt, és a módosított Általános Szerződési Feltételek attól a naptól kezdve lépnek hatályba, amikor az ilyen értesítést átadjuk Önnek. Ha a módosítások vagy frissítések közzététele után továbbra is használja a weboldalt, az a jelen Általános Szerződési Feltételek betartásának és betartására vonatkozó beleegyezésének bejelentésének minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek korábbi változatának igényléséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

24. Jogválasztás és joghatóság

A jelen Általános Szerződési Feltételekre az olasz jog az irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely jogvita az olaszországi bíróságok joghatósága alá tartozik. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét vagy rendelkezését a bíróság vagy más hatóság érvénytelennek és/vagy végrehajthatatlannak találja az alkalmazandó jog szerint, az ilyen rész vagy rendelkezés a megengedett legnagyobb mértékben módosul, törlésre kerül és/vagy érvényre jut, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek szándéka érvényesüljön. A többi rendelkezést ez nem érinti.

25. Kapcsolattartási információk

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban írásban vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba az alábbi címen:

info@dental-rotors.com
Via Bologna 10
Bovezzo, 25073
Olaszország

26. Letöltés

Letöltheti Általános Szerződési Feltételeinket PDF formátumban is.