PODMÍNKY

PODMÍNKY

Podmínky byly naposledy aktualizovány 25. května 2023.

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tyto webové stránky a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo s produkty či službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s některými ustanoveními těchto Podmínek, mají přednost a jsou rozhodující ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Pouhé používání těchto webových stránek znamená, že jste se seznámili s těmito podmínkami a souhlasíte s nimi. V některých konkrétních případech vás můžeme požádat i o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, mimo jiné včetně požadavku, aby tato sdělení byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a datům, informacím a dalším zdrojům, které se na těchto webových stránkách zobrazují nebo jsou v jejich rámci přístupné.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud není u konkrétního obsahu uvedeno jinak, není vám udělena licence ani jiné právo na základě autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžovat, prodávat, uvádět na trh nebo komerčně využívat jakékoli zdroje na těchto webových stránkách v jakékoli formě bez našeho předchozího písemného souhlasu, s výjimkou případů a pouze v rozsahu, kdy je jinak stanoveno v předpisech závazných právních předpisů (např. právo citovat).

5. Newsletter

Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter v elektronické podobě předat dalším osobám, které by mohly mít zájem o návštěvu našich webových stránek.

6. Majetek třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Obsah webových stránek jiných stran, na které vedou odkazy z těchto webových stránek, nesledujeme ani nekontrolujeme. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným smluvním podmínkám těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály uvedené na těchto webových stránkách nemusí být nutně sdíleny nebo podporovány námi.

Za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek neneseme žádnou odpovědnost. Veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a souvisejících služeb třetích stran nesete vy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už vznikne jakýmkoli způsobem a je způsobena tím, že sdělíte osobní údaje třetím stranám.

7. Zodpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, zveřejňování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá ze škodlivého počítačového softwaru (nebo je s ním spojen); používat údaje shromážděné z našich webových stránek k jakékoli přímé marketingové činnosti nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost webových stránek, je přísně zakázáno.

8. Registrace

Na našich webových stránkách si můžete založit účet. Během tohoto procesu můžete být požádáni o zvolení hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesel a informací o účtu a souhlasíte s tím, že nebudete svá hesla, informace o účtu ani zabezpečený přístup k našim webovým stránkám nebo službám sdílet s žádnou jinou osobou. Nesmíte umožnit žádné jiné osobě používat váš účet k přístupu na webové stránky, protože nesete odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde prostřednictvím vašich hesel nebo účtů. Pokud se dozvíte o prozrazení svého hesla, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Po ukončení účtu se nebudete pokoušet zaregistrovat nový účet bez našeho svolení.

9. Pravidla pro vrácení peněz a vrácení zboží

9.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy zboží získáte vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pokud tuto možnost využijete, neprodleně vám na trvalém nosiči (například e-mailem) sdělíme potvrzení o přijetí takového odstoupení.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.2 Účinky stažení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto úhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této úhrady nevzniknou žádné poplatky.

Zboží si vyzvedneme.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného zacházení, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že z práva na odstoupení od smlouvy existují zákonné výjimky, a některé zboží proto nelze vrátit ani vyměnit. Dáme vám vědět, zda se to týká vašeho konkrétního případu.

10. Předkládání nápadů

Nepředkládejte nám žádné nápady, vynálezy, autorská díla ani jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli předložit, pokud jsme s vámi nejprve nepodepsali dohodu o duševním vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám je sdělíte bez takové písemné dohody, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, ukládání, úpravě, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakémkoli stávajícím nebo budoucím médiu.

11. Ukončení používání

Dle vlastního uvážení můžeme kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit přístup k webovým stránkám nebo jakékoli službě na nich. Souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakoukoli takovou úpravu, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu k webovým stránkám nebo jejich používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webových stránkách sdíleli. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že dojde k trvalé ztrátě určitých funkcí, nastavení a/nebo jakéhokoli obsahu, který jste vložili nebo na který jste se spoléhali. Nesmíte obcházet nebo obcházet, ani se pokoušet obcházet nebo obcházet jakákoli opatření omezující přístup na našich webových stránkách.

12. Záruky a odpovědnost

Žádné ustanovení tohoto oddílu neomezuje ani nevylučuje žádnou zákonem předpokládanou záruku, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto webové stránky a veškerý obsah na nich jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně se zříkáme veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, týkajících se dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti obsahu. Neposkytujeme žádnou záruku, že:

  • tyto webové stránky nebo naše produkty či služby splní vaše požadavky;
  • tyto webové stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a bez chyb;
  • kvalita jakéhokoli produktu nebo služby, které jste zakoupili nebo získali prostřednictvím těchto webových stránek, splní vaše očekávání.

Nic na těchto webových stránkách nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařské poradenství jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka.

Následující ustanovení tohoto oddílu se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neomezují ani nevylučují naši odpovědnost ve vztahu k jakékoli záležitosti, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné nebo protiprávní. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody (včetně škod za ztrátu zisku nebo příjmů, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze, ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí straně vzniknou v důsledku vašeho přístupu na naše webové stránky nebo jejich používání.

S výjimkou případů, kdy je v jakékoli další smlouvě výslovně uvedeno jinak, je naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé v souvislosti s webovými stránkami nebo jakýmikoli produkty a službami prodávanými prostřednictvím těchto webových stránek, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost (ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, úmyslného jednání, deliktu nebo jinak), omezena na 300. Tento limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, žaloby a důvody k žalobě jakéhokoli druhu a povahy.

13. Ochrana osobních údajů

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být v rámci registračního procesu požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě. Souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté informace budou vždy přesné, správné a aktuální.

Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nepoužijeme k zasílání nevyžádané pošty. Veškeré e-maily, které vám zašleme, budou zasílány pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Vypracovali jsme zásady, které řeší vaše případné obavy o ochranu osobních údajů. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a naše Zásady používání souborů cookie.

14. Přístupnost

Zavazujeme se, že obsah, který poskytujeme, bude přístupný i osobám se zdravotním postižením. Pokud jste zdravotně postižení a nemůžete kvůli svému postižení přistupovat k některé části našich webových stránek, žádáme vás, abyste nám to oznámili včetně podrobného popisu problému, se kterým jste se setkali. Pokud je problém snadno identifikovatelný a řešitelný v souladu s oborovými standardy informačních technologií, můžete se obrátit na nás. nástroje a techniky, které neprodleně vyřešíme.

15. Vývozní omezení / dodržování právních předpisů

Přístup na webové stránky z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů či služeb prodávaných na webových stránkách nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s italskými zákony a předpisy o vývozu.

16. Zadání

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo subdodavatelsky převést žádná svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, ať už vcelku nebo zčásti, na jakoukoli třetí stranu. Jakékoli údajné postoupení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

17. Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto smluvních podmínek, pokud tyto smluvní podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webové stránky, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na webové stránky a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

18. Vyšší moc

S výjimkou povinností zaplatit peníze podle těchto podmínek se žádné zpoždění, nesplnění nebo opomenutí kterékoli ze stran při plnění nebo dodržování jakýchkoli jejích povinností podle těchto podmínek nepovažuje za porušení těchto podmínek, pokud a dokud takové zpoždění, nesplnění nebo opomenutí vznikne z jakékoli příčiny, kterou tato strana nemůže přiměřeně ovlivnit.

19. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje související s porušením těchto smluvních podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí. Neprodleně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

20. Zřeknutí se práva

Neuplatnění některého z ustanovení těchto Podmínek a jakékoli Smlouvy nebo nevyužití možnosti ukončení Smlouvy se nepovažuje za zřeknutí se těchto ustanovení a nemá vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakékoli Smlouvy nebo její části, ani na následné právo na uplatnění každého ustanovení.

21. Jazyk

Tyto smluvní podmínky budou vykládány a interpretovány výhradně v angličtině. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

22. Úplná dohoda

Tyto smluvní podmínky spolu s našimi prohlášení o ochraně osobních údajů a zásady používání souborů cookie, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek.

23. Aktualizace těchto podmínek

Tyto podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Datum uvedené na začátku těchto Podmínek je datem poslední revize. O všech změnách nebo aktualizacích vás budeme písemně informovat a revidované Podmínky vstoupí v platnost dnem, kdy vám takové oznámení předáme. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto smluvních podmínek a budete jimi vázáni. Chcete-li si vyžádat předchozí verzi těchto Podmínek, kontaktujte nás.

24. Volba práva a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí italským právem. Veškeré spory týkající se těchto smluvních podmínek podléhají jurisdikci italských soudů. Pokud soud nebo jiný orgán shledá jakoukoli část nebo ustanovení těchto Podmínek jako neplatné a/nebo nevymahatelné podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upraveno, vymazáno a/nebo vymáháno v maximálním přípustném rozsahu tak, aby byl naplněn záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení tím nebudou dotčena.

25. Kontaktní informace

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující adrese:

info@dental-rotors.com
Via Bologna 10
Bovezzo, 25073
Itálie

26. Ke stažení na

Naše smluvní podmínky si můžete stáhnout také ve formátu PDF.