ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 25 maja 2023 r.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do niniejszej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacjami z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą kontrolowane i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyraźne wyrażenie zgody.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że użytkownik nie będzie używał, kopiował, reprodukował, wykonywał, wyświetlał, dystrybuował, osadzał na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniał, poddawał inżynierii wstecznej, dekompilował, przenosił, pobierał, transmitował, zarabiał, sprzedawał, wprowadzał do obrotu lub komercjalizował jakichkolwiek zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo cytatu).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, użytkownik może przekazywać nasz biuletyn w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z ujawnienia przez użytkownika danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywania danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Użytkownik może zarejestrować konto w naszej witrynie. Podczas tego procesu może być wymagane wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej witryny lub usług żadnej innej osobie. Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z jego konta w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego haseł lub kont. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dowie się o ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta użytkownik nie będzie podejmował prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

9. Polityka zwrotów i refundacji

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym użytkownik wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie przekażemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.2 Skutki odstawienia

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Odbierzemy towar.

Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych produktów nie można zwrócić ani wymienić. Poinformujemy Cię, jeśli ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

10. Zgłaszanie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną użytkownika, a które użytkownik chciałby nam przedstawić, chyba że uprzednio podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli użytkownik ujawni je nam bez takiej pisemnej umowy, udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, przechowywanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jego treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

11. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać dostępu, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu użytkownika do witryny lub korzystania z niej bądź jakichkolwiek treści, które użytkownik mógł udostępnić w witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, do których się przyczynił lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Użytkownikowi nie wolno obchodzić ani omijać, ani też podejmować prób obchodzenia lub omijania jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

12. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią wymagania użytkownika;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny spełni jego oczekiwania.

Żadna część niniejszej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego działania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do 300. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i charakteru.

13. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej i/lub usług, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Poważnie traktujemy dane osobowe użytkowników i zobowiązujemy się do ochrony ich prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail użytkownika do przesyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do użytkownika będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy zasady, aby rozwiać wszelkie obawy dotyczące prywatności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Oświadczenie o ochronie prywatności i nasz Polityka dotycząca plików cookie.

14. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli użytkownik jest niepełnosprawny i nie jest w stanie uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

15. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem przepisów eksportowych obowiązujących we Włoszech.

16. Przydział

Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające postanowienia niniejszego punktu będą nieważne.

17. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp użytkownika do witryny internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu użytkownika do witryny internetowej i/lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi.

18. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszych Warunków, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

19. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam poniesione szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

20. Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego postanowienia.

21. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie w języku angielskim. Wszelkie powiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

22. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszymi oświadczenie o ochronie prywatności oraz polityka cookiesstanowią całość porozumienia między użytkownikiem a MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

23. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Przekażemy użytkownikowi pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, a zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od dnia, w którym przekażemy użytkownikowi takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji i związaniu się niniejszymi Warunkami. Aby zażądać wcześniejszej wersji niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt.

24. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu włoskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów we Włoszech. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać skuteczność intencjom niniejszych Warunków. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

25. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu, pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres:

info@dental-rotors.com
Via Bologna 10
Bovezzo, 25073
Włochy

26. Pobierz

Możesz również pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.